Πελάτες

Πολλοί μεγάλοι οργανισμοί του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, έχουν ήδη εμπιστευτεί και συνεργάζονται με την Markinfo Α.Ε σε λύσεις ψηφιοποίησης, διαχείρισης περιεχομένου, διαχείρισης τιμολογίων, ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων, προμήθειας εξοπλισμού και τεχνικής υποστήριξης.

Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλους τους κλάδους της αγοράς.

banksprivate sectorpublic sector