Οι υπηρεσίες outsourcing της Markinfo Α.Ε, αφορούν κάθε οργανισμό ο οποίος αντιμετωπίζει θέματα βελτίωσης και εκσυγχρονισμού των επιχειρησιακών του λειτουργιών. Συγκεκριμένα η εταιρεία μας παρέχει υπηρεσίες υπό τη μορφή του outsourcing σε όλους εκείνους τους τομείς οι οποίοι υποστηρίζουν τη λειτουργία των συνεργατών μας, αλλά δεν αποτελούν βασικό πυρήνα της εργασίας τους.

Ενδεικτικά αναφέρουμε:outsourcing

  • Εκχώρηση προσωπικού για την υλοποίηση έργων ψηφιοποίησης, παραγωγής και αναπαραγωγής εντύπων
  • Εκχώρηση προσωπικού για την υλοποίηση έργων αρχειονομίας, διαλογής και εκκαθάρισης αρχείων
  • Διοικητική και Γραμματειακή Υποστήριξη
  • Ταχυμεταφορές
  • Πανελλαδική τεχνική υποστήριξη εξοπλισμού και λογισμικών
  • Εκπαιδεύσεις / σεμινάρια